PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Cesty ke spokojenému porodu

I.6. Doprovod u porodu

Doprovodem u porodu rozumíme osobu, která při porodu pečuje o rodící ženu tím, že jí zejména během první doby porodní poskytuje všestrannou oporu. Jak potvrdily četné výzkumy, nepřetržitá přítomnost blízké a na svůj úkol připravené osoby během porodu příznivě ovlivňuje celkový průběh porodu a ulehčuje práci porodníkům.

Mužský doprovod

"Kdyby muži aktivněji spoluprožívali těhotenství a porod svých žen, vypadalo by to v lidské společnosti jinak." (M. Odent)

"Muž, který neviděl svou ženu rodit, nemá ucelený obraz o tom, co znamená být matkou." (A. Wilson)

Přestože přítomnost mužů při porodu není dnes u nás již nijak výjimečná, existují porodnice, kde maminky rodí osamoceny ve více než dvou třetinách případů. Na úvod je zapotřebí říci, že ne každý manžel či partner u porodu je své ženě skutečným pomocníkem a ne vždy lze hovořit o přínosu takového doprovodu. Vždy velmi záleží na tom, proč muž svou ženu k porodu doprovází a co od tohoto svého atypického úkolu očekává. Přichází jen z povinnosti, protože ho žena přemlouvá nebo protože tak činí většina kamarádů? Nebo ze zvědavosti, aby nadzdvihl roušku donedávna výhradně ženského (a lékařského) tajemství? A nebo je veden upřímnou snahou ženě pomoci a prožít s ní zcela mimořádnou životní situaci?

Na téma mužů u porodu bylo již vysloveno mnoho názorů, od krajně odmítavých až po krajně souhlasné. Svědčí to mimo jiné o tom, že jde o problém choulostivý, který v sobě vždy zrcadlí způsob fungování vztahu nastávajících rodičů, jejich individuální zvyklosti, hloubku vzájemné intimity a žebříček hodnot, který oba vyznávají. Nezanedbatelnou roli tu hraje též celkové společenské klima vztahů mezi pohlavími. Protože v České republice dosud výrazně převažuje "patriarchální" model s tradičním rozdělením rolí, muži se k porodu sami od sebe nehrnou. Přibývá ale vztahů "moderních", v nichž oba partneři usilují o rovnoprávnost a partnerství. Muži tu většinou vnímají svou účast při porodu jako vcelku přirozenou. Zapomenout nesmíme ani na vztahy " matriarchální", v nichž dominuje žena. Řešením porodního doprovodu pak bývá tzv. dula, profesionální ženská průvodkyně porodem - viz dále. Jako vždy v podobných případech, i zde však každé zobecnění pokulhává.

Přestože liberální porodnictví v rozvinutých občanských společnostech přítomnost otce u porodu jednoznačně podporuje, ideální řešení tohoto problému, zdá se, neexistuje. Jako důkaz mohou posloužit následující autentické postřehy a výpovědi:

...Nechtěla jsem, aby mne můj muž k porodu doprovázel. Věděla jsem, že se toho bojí a nechtěla jsem jej stavět do špatně řešitelné situace. A vlastně jsem si ani sama nepřála, aby mne viděl v tak divné situaci, upocenou, rozcuchanou a bolavou...

...Neumím si představit, že by můj muž u porodu naší dcery nebyl. Věděla, jsem, že dokud je se mnou, nemám se čeho bát...

...Šel jsem k porodu, protože si to moje paní přála. Kdyby to záleželo jen na mně, radši bych se tomu byl vyhnul. Ale teď jsem rád, že jsem to viděl. Netušil jsem, co všechno ze sebe žena musí vydat, aby přivedla dítě na svět....

... Bolesti své ženy jsem prožíval téměř fyzicky. Byl jsem rád, že jsem ji v tom nenechal samotnou...

...Mám svou ženu hrozně rád, ale k porodu bych s ní jít nemohl. Nevím, co s bolestí, nesnáším krev. Prostě se bojím, že bych tam byl jenom na obtíž...

... Tak, jako jsme dítě společně počali, tak jsme je také společně porodili. Bylo to stejně krásné a stejně přirozené...

...Slyšel jsem, že když chlap vidí porod, tak z toho pak může být impotentní. Myslím, že mužský nemá u porodu co dělat. Je to věc ženských. Opravdu nevím, co bych v porodnici hledal...

... O tom, zda půjdu k porodu, jsme vůbec nemuseli mluvit, bylo to naprosto samozřejmé. Vyvstala jen otázka, jak se na porod společně připravíme, do jakého se přihlásíme kurzu...

...Ženské problémy jsem vždycky bral trochu s rezervou. Od té doby, co jsem byl u porodu, už ale určité věci nezlehčuju. Trochu jinak teď vnímám i sex, je v tom najednou mnohem víc zodpovědnosti...

...Samozřejmě, že jsem se bál. Bál jsem se toho, co uvidím a uslyším na porodním sále, bál jsem se stejně, jako kdysi dávno návštěvy nemocničního pokoje, ve kterém umírala moje babička. Ale stejně jako z vás spadne strach, když pak už umírajícího držíte za ruku, stejně tak zapomenete na své pocity během porodu. Všechno mi docházelo teprve zpětně. Moje žena měla docela těžký porod, ale bylo to úchvatné a přesahující všechna má očekávání. Jsem za tu zkušenost dodnes vděčný...

Ať už nastávající rodiče pohlížejí na přítomnost otce dítěte u porodu jakkoliv, vždy je nesmírně důležité, aby spolu o svých pocitech otevřeně hovořili a aby se včas a spolu snažili získat maximum informací, které jim jejich rozhodování ulehčí.

Možný přínos přítomnosti otce u porodu

Během první porodní doby muž ženě pomáhá tím, že "je s ní". Žena se necítí osamocená a pociťuje lásku svého partnera. Není zanedbatelné, že někdy jen pouhá partnerova přítomnost citelně ovlivňuje chování zdravotníků a celkovou atmosféru na porodním sále. Muž poskytuje ženě psychickou oporu a pomáhá jí i po fyzické stránce (masáže, podání jídla a pití, otření zpoceného čela, opora při některých polohách, atd.). Během druhé porodní doby, která končí faktickým příchodem dítěte na svět, se žena v ideálním případě uzavírá okolnímu světu, poddává se porodní síle a nevnímá své okolí. Přesto jí zejména v nemocničním prostředí může přítomnost partnera i v této chvíli velmi posilovat.

Muž dostává během porodu jedinečnou příležitost poznat, čím žena na samém začátku mateřství prochází a jakého obrovského výkonu je schopna. Taková zkušenost ve valné většině případů posiluje partnerův obdiv a úctu k ženě i k její mateřské roli.

Příchod nového života na svět je mezním jímavým okamžikem. Muž a žena, kteří takovou událost prožijí společně, ji hodnotí jakou jednu z klíčových ve svém partnerském životě. Takový společný zážitek prohlubuje lásku a vzájemné pouto.

Muž, který bezprostředně zažije narození svého dítěte, může je pochovat a zachytí jeho pohled, prožívá nesmírný citový zážitek směřující k vytvoření silného citového pouta. (V některých zahraničních nemocnicích umožňují, aby si otec namísto matky po narození dítěte císařským řezem položil novorozeňátko na obnaženou hruď a zahříval ho místo inkubátoru.) Obecně se otcové, kteří byli přítomni při narození, ochotněji a dříve zapojují do péče o dítě.

Nově zrozená rodina, která může společně po porodu odpočívat a vychutnávat radost z nového života a vzájemné blízkosti, zažívá nenahraditelné chvíle, z nichž čerpá sílu v obdobích případných budoucích krizí a nepohody.

Jak být u porodu dobrým partnerem

Aby přítomnost otce dítěte u porodu byla ku prospěchu, měl by

  • cítit k matce silný citový vztah a pocit zodpovědnosti,
  • rodící ženu velmi dobře znát, vědět, co má ráda a co ne, jaké jsou její zvyky, co jí přináší relaxaci a uvolnění, - vědět, co porod "obnáší", jaká je jeho normální fyziologie, jaké zásahy se provádějí, kdy jsou nutné a kdy je lepší se jim pokud možno vyhnout,
  • znát psychologii rodící ženy, být připraven na "změnu" jejího normálního vědomí a nenechat se vyvést z míry neobvyklostí jejího chování při porodu,
  • ovládat praktické dovednosti a vědět, jak může zcela konkrétně pomoci v různých situacích,
  • být schopen se přizpůsobit momentálním potřebám rodící ženy a přijmout, že je při porodu kvůli ní. Její přání a reakce určují způsob, jakým bude pomáhat.

Nejdůležitějším požadavkem na partnera u porodu je ale bezvýhradná láska k rodící ženě. Jestliže ji (a dítě) skutečně miluje, pak o ni bude bezpochyby pečovat tím nejlepším možným způsobem.

Závěrem je důležité zdůraznit, že přítomnost otce u porodu je důležitá po celou dobu porodu. V českých porodnicích se lze bohužel stále ještě občas setkat s tím, že se personál snaží otce "vykázat" na první dobu porodní a přivolává je až na samotné vyklouznutí dítěte z těla matky. Podobný přístup je však naprosto nevhodný a nahrává historkám typu "muž se u porodu zhroutil a jenom přidělal práci zdravotníkům...". Pokud muž spoluprožívá porod od začátku, bývá do něj vtažen natolik, že mu poněkud dramatičtější "krví zbrocený" závěr připadne jako zcela přirozené vyvrcholení předchozího děje. Vidí-li však jen druhou dobu porodní, zůstane nanejvýš zúčastněným pozorovatelem, jemuž však podstata porodního procesu zůstane utajena a mimořádný společný prožitek se ženou odepřen.

Ženský doprovod - dula

Poznámka.: V České republice jsou služby dul prozatím ojedinělé, nicméně poptávka po nich stále roste. Více informací i kontakty na místní duly lze získat v České asociaci dul na tel.: 776 153 123.

"Kdyby byla dula lékem, bylo by neetické ji nepoužít." (John H. Kennell)

V minulosti bývalo běžné, že rodičku při porodu doprovázely ženy. V některých, zejména méně rozvinutých, částech světa se tento zvyk udržel dodnes - porod zde zůstává doménou žen. I v tzv. západní kultuře však bývají při porodu kromě porodní asitentky stále častěji přítomny i další ženy, které poskytují nastávající mamince jakousi soukromou podporu. Bývají to osoby, k nimž rodičku poutá silný citový vztah a vzájemná důvěra, např. matka, sestra nebo přítelkyně. Tyto ženy nezajišťují odborný dohled, ale vnášejí do péče o rodící ženu "výhradní ženský rozměr" - poskytují empatii a spříznění, které mužská péče (ale ani čistě profesionální zdravotnická ženská péče) nemůže postihnout. Na tradici ženských pečovatelek při porodu dnes navazují profesionální průvodkyně u porodu, tzv. duly.

Dula je žena (sama může, ale nemusí být matkou), která poskytuje rodičce během porodu nepřetržitou morální i fyzickou podporu a snaží se jí porod všemi dostupnými prostředky zpříjemnit. Podporuje rovněž partnera rodičky, je-li přítomen, a pokud si to on přeje, může mu radit, jak ženě co nejúčinněji pomáhat. Je diskrétní - snaží se nezasahovat, vycítí-li, že si to žena či dvojice nepřeje. Dnešní diplomované duly (certified doulas) procházejí speciální přípravou. Přestože samy neposkytují odborné zdravotnické služby, jejich činnost péči porodníků a porodních asistentek doplňuje zejména ve chvílích, kdy porodní asistentka nebo lékař mají plné ruce práce jinde. Do vztahu mezi rodiči a zdravotníky však dula pokud možno nevstupuje.

V zemích, kde služby dul běžně fungují, si budoucí rodiče svou dulu sami vyhledají a většinou i zaplatí. V některých zemích se lze pojistit u pojišťovny, která služby dul pokrývá. Mnohé zahraniční porodnice s dulami programově spolupracují a zprostředkovávají jejich služby např. matkám v obtížné sociální situaci. V České republice si rodiče služby dul musí rovněž zaplatit.

Duly v rámci své profese zajišťují předporodní návštěvy, nepřetržitou péči během porodu, poporodní návštěvy a rozšířenou poporodní péči. Při úvodní předporodní návštěvě dula s budoucí maminkou a jejím partnerem připraví porodní plán (viz kap. II.2. ). Nastávající rodiče si mohou s dulou povídat o všech svých problémech, aniž se přitom cítí časově limitováni jako v gynekologické ordinaci. Dula rodiče předem informuje o výhodách a nevýhodách přirozených a medikalizovaných porodů i o rizikách lékařských intervencí. Je připravena doprovázet a povzbuzovat každou ženu, ať se rozhodne pro jakýkoliv způsob porodu nebo ať se porod jakkoliv vyvine. Když porod začne, přichází dula obvykle za rodičkou domů. Podle fyziologie těla, výrazu tváře a řeči rodičky dokáže rozpoznat, jak porod postupuje. Doporučí, kdy se odebrat do nemocnice či porodního domu nebo kdy zavolat porodní asistentce, která bude doprovázet porod v domácnosti. Během všech fází porodu dula pozorně sleduje reakce rodičky a může jí poradit změnu polohy, nabídnout masáž, povzbudivá slova nebo užitečné mlčení.

Lékaři a ostatní zdravotníci bývali zpočátku zaskočeni přítomností další osoby na porodním sále, dnes si však již mnozí pochvalují, že se jejich klientkám dostává zvláštní pozornosti, takže pak se zdravotníky lépe spolupracují a bývají s celkovým průběhem porodu spokojenější.

Po narození miminka může dula poradit s kojením a s péčí o novorozeně. "Poporodní duly" pomáhají i s domácností, se staršími dětmi a celkově přispívají ke hladšímu startu nové rodiny.

V nejznámější a nejčastěji připomínané studii o významu duly, která nedávno vyšla i v češtině , se uvádí, že její přítomnost u porodu snižuje počet císařských řezů o 50%, délku první porodní doby o 25%, použití oxytocinu o 40%, užívání léků proti bolestem o 30%, použití kleští o 40%, žádosti o epidurální anestezii o 60% a že u rodičky přispívá k udržení normální teploty. Služby duly mají pozitivní vliv na kojení, na délku času, který matka s dítětem tráví i na výskyt poporodní deprese. Matky, které doprovází dula, samy hodnotí osobnost svého dítěte, jeho schopnosti a zdravotní stav o poznání pozitivněji.

Zpět na seznam kapitol Cesty ke spokojenému porodu

 

Blog Evy Labusové

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Hovory o vztazích v ČRo 6

Časopis Děti a myAZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2023 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt